ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์.

การปกครองของไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2514. - 351 หน้า.


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ศ6 2514

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544