เมธา สุดบรรทัด.

ประชาธิปไตยและหน้าที่ของผู้แทนราษฎร. - กรุงเทพฯ, เจริญวิทย์การพิมพ์, 2517. - 211 หน้า.


ประชาธิปไตย.
ผู้ตรากฎหมาย -- ไทย.
พรรคการเมือง.
การเลือกตั้ง.

JQ1745 / .ม7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544