ทักษ์ เฉลิมเตียรณ.

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และ ม.ร.ว. ประกายทอง สิริสุข. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526. - 476 หน้า. ตาราง.

แปลจาก: Thailand : the politics of despotic paternalism.

รางวัลจากโครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2488-?

DS585 / .ท625

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455