ประวัติศาสตร์และการเมือง. - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516. - 213 หน้า. - หนังสืออ่านประกอบพื้นฐานอารยธรรมไทย .

ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ โดย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ.- การปกครองสมัยสุโขทัย โดย ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.- สังคมสมัยอยุธยา โดย ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.- ฐานันดรไพร โดย ศาสตราจารย์ ขจร สุขพานิช.- พระราชดำรัสทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.- พระบรมราชาธิบายว่าด้วยความสามัคคี โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.- แนวพระราชดำริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย เกษม สิริสัมพันธ์ และ นิออน สนิทวงศ์.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ประวัติ.

JQ1745.ก1 / ธ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544