สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์.

กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายสำหรับประชาชน. - กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2523. - 248 หน้า.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
กฎหมาย -- ไทย -- ปกิณกะ.

JQ1743 / .ส4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544