รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, วิจิตรา ฟุ้งลัดดา ผู้รวบรวม. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524. - 145 หน้า.


ไทย. รัฐสภา --กฎและระเบียบปฎิบัติ.


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.
พรรคการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2064.52521.ก6 / 2524

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544