ประวีณ ณ นคร.

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พร้อมด้วยคำถาม-แนวตอบ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - พระนคร, บริการสวัสดิการ ก.พ., 2504. - 21 หน้า.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

JQ1743 / .ป4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544