โมรินทร์ พานิชพันธ์, 2478-2512.

บทความเกี่ยวกับการปกครอง. - พระนคร, โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2512. - 172 หน้า.

ศพนายโมรินทร์ พานิชพันธ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 14 มกราคม 2513.

ท่านไปติดต่องานกับอำเภอท่านจะทำอย่างไร?-- ท่านไปติดต่องานกับเทศบาลท่านจะทำอย่างไร? -- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเทศบาลของประเทศไทย -- ข้อคิดเห็นเรื่องการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในด้านการส่งเสริมสมรรถภาพของพนักงานเทศบาล -- สรุปความรู้เกี่ยวกับเทศบาลในระบบผู้จัดการ -- ข้อคิดเห็นในด้านวิจัยและประเมินผล กองราชการส่วนท้องถิ่น -- สรุปอุปสรรคและข้อขัดข้องในการดำเนินงานของเทศบาลและสุขาภิบาล -- สรุปความคิดเห็นเรื่องภาวะทางการปกครองมีผลต่อสังคม -- ความล่าช้าของการปฏิบัติราชการ -- คำบรรยายการปกครองเปรียบเทียบศึกษาเฉพาะกรณีการปกครองกับการเมืองภายในและความมั่นคงของชาติไทย. การจัดตั้งสุขาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 -- สรุปหลักการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น -- หลักการปกครองตามแนวคิดของ Machiavelli -- แนวความคิดของ Machiavelli จากเรื่อง The Prince แปลจากหนังสือ Western Heritage -- แนวความคิดในการดำเนินการต่อต้านสงครามเย็นที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน.


โมรินทร์ พานิชพันธ์, 2478-2512.
พานิชพันธ์ (นาม)


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.
การปกครองท้องถิ่น -- ญี่ปุ่น.
สงครามจิตวิทยา.
รัฐศาสตร์.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ม9 2512

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544