สิริ เปรมจิตต์.

ประวัติรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรก พ.ศ. 2475 ถึงฉบับปัจจุบัน. - พระนคร, โรงพิมพ์ประจักรวิทยา, 2511. - 911 หน้า. ภาพประกอบ.


ประวัติรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

JQ1742 / .ส6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544