วสันต์ ธีรานุรักษ์.

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พุทธศักราช 2517. - กรุงเทพฯ, ธีรานุสรณ์, 2517. - 105 หน้า. ภาพประกอบ.


ความมั่นคงแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
งานสารบรรณ -- ไทย.

JQ1745.ก55 / ป45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544