อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

แนวนโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร โดย อมร รักษาสัตย์ และคนอื่น ๆ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2529. - 362 หน้า. ตาราง.

รายงานการศึกษาในโครงการศึกษาแนวนโยบายของรัฐโดย กลุ่มศึกษาแนวนโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร.


นโยบายของรัฐ -- ไทย.


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.
ไทย -- นโยบายสังคม.

JQ1745.ก55 / น47 2529

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544