ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง.

รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของ ก.พ.ในทศวรรษหน้า / โดย ทิพาวดี เมฆสวรรค์ และคนอื่น ๆ. - กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงาน ก.พ., 2529. - (13) 470 หน้า : ภาพประกอบ. ตาราง.


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

JQ1746.ฮ345 / ท67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544