พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 พร้อมด้วยกฎและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ รวบรวมโดย ร.ต.ท. เสถียร วิชัยลักษณ์ และ พ.ต.อ. สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์. - กรุงเทพฯ, นีติเวชช์, 2523. - 62 หน้า.


ตลาดเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

HG1250.57.ก2 / ท9

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544