แนวทางการพัฒนาคณะกรรมการกฤษฎีกา และการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย. - กรุงเทพฯ, 2529. - 185 หน้า.

ปรัชญากฎหมายมหาชน. - ข้อคิดเห็นในการตั้งศาลปกครอง. - ความหมายและหลักเรื่องการแบ่งแยกอำนาจ.


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.


ศาลปกครอง -- ไทย.
การแบ่งแยกอำนาจ -- ไทย.

JQ1746 / .ฮ336

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544