เฉลิมขวัญกัลยาณิวัฒนา / บรรณาธิการ คุณหญิงคณิตา เลขะกุล. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.), 2538. - 48 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

จัดพิมพ์ร่วมกับ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย.

9748923215


กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-2551.

DS570.45.ก54 / ฉ74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544