ไกรฤกษ์ ทุมโฆสิต.

บุตรบุญธรรม โดย ว่าที่ร.ต. ไกรฤกษ์ ทุมโฆสิต. - พระนคร, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป. - 190 หน้า.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต.


บุตรบุญธรรม.
กฎหมายครอบครัว -- ไทย.

HF1382.7.บ7 / ก9

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544