จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 มาตรา 354 ถึงมาตรา 452. - พระนคร, เนติบัณฑิตยสภา, 2504- - เล่ม.


กฎหมายแพ่ง -- ไทย.
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

HF1382.6.ส6 / จ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544