วุฒิกร อินทวงศ์, 2493-

กฎหมายพรรคการเมืองในประเทศไทย : ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวิเคราะห์แนวความคิด = Political party laws in Thailand : historical and analysis studies / วุฒิกร อินทวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. - ก-ฌ, 219 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต


พรรคการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
พรรคการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- ประวัติ.

KPT2130 / .ว73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544