ฉลองชัย จันทร์เพ็ญ.

แนะแนวทำกินถิ่นใกล้ตัว / ฉลองชัย จันทร์เพ็ญ, อธิก สกลวัฒนา. - กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2535- - เล่ม : ภาพประกอบ.

9742451257 9742460191


เกษตรกรรม -- การแนะแนวอาชีพ -- ไทย.
เกษตรกรรม -- คู่มือ.

S494.5.น8 / ฉ45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544