จักรกฤษณ์ กาญจนศูนย์, 2498-

การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลโดยกฎหมาย. - กรุงเทพฯ, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. - 324 หน้า.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต.


สิทธิพลเมือง.

JC599 / .จ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544