กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498-

การใช้กฎหมายไทยในสัญญากู้ยืมเงินตราระหว่างประเทศของภาคเอกชน (Application of Thai law to private international loans). - กรุงเทพฯ, ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. - 303 หน้า.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต.


การกู้ยืม.
การกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

HJ8793.55 / .ก6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544