จุมพต สายสุนทร.

กฎหมายระหว่างประเทศ = Public international law / จุมพต สายสุนทร. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539. - xxvii, 870 หน้า.


กฎหมายระหว่างประเทศ.

JX3695 / .จ72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544