กมล ชูทรัพย์.

พจนานุกรมศัพท์พาณิชย์ (Dictionary of commerce) โดย กมล ชูทรัพย์ และ วิทยา ศรีเครือวัลย์. - พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2525. - 458 หน้า.


การค้า -- พจนานุกรม.

HF1001 / .ก4 2525

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544