จินตนา เพชรานนท์.

โครงสร้างของครัวเรือนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขนาดของครัวเรือน สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 (Household structure and factor affecting size of household 1980 population and housing census) โดย จินตนา เพชรานนท์ และ สุรีรัตน์ สันติภาภรณ์. - กรุงเทพฯ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2528. - 29, 32 หน้า. ตาราง. แผนภาพ. - รายงานเชิงวิเคราะห์ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) ; ฉบับที่ 6 .


ขนาดครอบครัว -- ไทย.


ไทย -- ประชากร

HB3644.55.ก3 / จ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544