คำถามและแนวตอบอัตนัย วิเคราะห์คำถามและแนวตอบอัตนัย. - นนทบุรี : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538- - เล่ม. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2538-

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช


กฎหมาย -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

KPT51.7 / .ค63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544