พัชรินทร์ เปี่ยมสมบูรณ์.

การปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2411 จนถึง พ.ศ. 2478 = The legal reform of Thailand from A.D. 1868-1935 / พัชรินทร์ เปี่ยมสมบูรณ์. - [กรุงเทพฯ] : แผนกวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517. - ก-ญ, 201 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต.


การปฏิรูปกฎหมาย -- ไทย.

KPT470 / .พ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544