ชาคริต อนันทราวัน, 2493-

การใช้ภาษาไทยในกฎหมายรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534) / ชาคริต อนันทราวัน. - เลย : สถาบันราชภัฏเลย, 2538. - 137 หน้า.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
กฎหมาย -- ไทย -- ภาษา.

KPT92 / .ช65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544