ลดาวัลย์ แช่มช้อย.

สิทธิของผู้เสียภาษีในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร / โดย ลดาวัลย์ แช่มช้อย. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539. - 14, 258 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การอุทธรณ์ภาษีอากร -- ไทย.
การประเมินภาษี -- ไทย.
กระบวนการและการบริหารงานภาษีอากร.

KPT3690 / .ล34

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544