วิทยา อัศวนิก.

ภาษีสรรพสามิต / โดย วิทยา อัศวนิก. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.


กรมสรรพสามิต--ประวัติ.


อากรสรรพสามิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3627 / .ว64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544