เมืองศรีเทพ : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2538. - 160 หน้า : ภาพประกอบ.


อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ.
เมืองศรีเทพ (เมืองโบราณ) -- ประวัติศาสตร์.

DS567 / .ม82

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544