ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-

นิติปรัชญา = Philosophy of law / ปรีดี เกษมทรัพย์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539. - 348 หน้า.


กฎหมาย -- ปรัชญา.

B105 / .ป4 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544