ชัยสิริ สมุทวณิช, 2489-

วรรณกรรมการเมืองไทย 14 ตุลาคม 2516-6 ตุลาคม 2519 ; รากเหง้า, การก่อเกิด, การเติบโตและพัฒนาการ. - กรุงเทพฯ, สร้างสรรค์, 2524. - 83 หน้า.


การเมืองกับวรรณกรรม -- ไทย.

PL4200.7 / .ช6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544