นพนิธิ สุริยะ.

กฎหมายระหว่างประเทศ / นพนิธิ สุริยะ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539. - เล่ม.

9742821127


กฎหมายระหว่างประเทศ.

JX3695 / .น33 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544