อรพิน สบายรูป.

รายงานการวิจัยเรื่องระบบการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมายการเงิน / โดย อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538. - 71 หน้า.

เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย.

9748196178


การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
งบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3526.3 / .อ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544