สุชาติ วิวัฒน์มนัสกุล.

ระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตลาดพร้าว = Service system and process of the Bangkok Metropolitan Administration : a case study of Ladphrao District Office / โดย สุชาติ วิวัฒน์มนัสกุล. - [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538. - 14, 208 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่.

ภาคนิพนธ์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)


กรุงเทพมหานคร. สำนักงานเขตลาดพร้าว --การจัดการ.


สาธารณูปโภค -- ไทย -- กรุงเทพฯ


ลาดพร้าว (กรุงเทพฯ)

JS7415.ก43ก35 / ส76

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544