นภาภรณ์ หะวานนท์.

รายงานการวิจัยเรื่อง การตอบโต้ของผู้หญิงเมื่อตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ / นภาภรณ์ หะวานนท์. - [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538. - 30 หน้า : ภาพประกอบ.


การทำแท้ง -- ไทย.
การวางแผนครอบครัว -- ไทย.
คุมกำเนิด -- ไทย.

HQ767.5.ท9 / น46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544