ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-

เชียงใหม่ 700 ปี : การฉลองวันเกิดเมือง การพัฒนาเมืองกับ การปกครองท้องถิ่น = Chiang Mai 700 years : city birthday celebration, city improvement and local self government / ธเนศวร์ เจริญเมือง. - เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. - 47 หน้า. - เอกสารชุดปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ; ลำดับที่ 1 .

9748940071


เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง.
เชียงใหม่.

JS7415.ช9 / ธ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544