เทศบาลในบริบทการกระจายอำนาจแห่งยุคสมัย / ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ปาริชาต โชติยะ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2538. - 280 หน้า : ภาพประกอบ.

9748974677


การบริหารงานเทศบาล -- ไทย.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.

JS4702 / .ท73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544