การศึกษาวัฒนธรรมชนชาติไท / บรรณาธิการ บุญพา มิลินทสูต, จารุวรรณ พรมวัง-ขำเพชร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2538. - 343 หน้า. ภาพประกอบ.

9748065316


ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- การประชุม.
ไทย -- การประชุม.

DS523.4.ท9 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544