กฤตยา แสวงเจริญ.

การสัมภาษณ์เพื่อการช่วยเหลือทางการพยาบาล / โดย กฤตยา แสวงเจริญ. - ขอนแก่น : ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539. - ก-ญ, 142 หน้า หน้า : ภาพประกอบ.

9745562033


การสัมภาษณ์.
การสื่อสารระหว่างบุคคล.
การประเมินทางการพยาบาล.
พยาบาลกับผู้ป่วย.

WY100 / .ก434

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544