สาระสังเขปเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม / จัดทำโดย หอสมุด พระราช วังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร. - นครปฐม : หอสมุด, 2538. - 249 หน้า.

9746005022


นครปฐม -- สาระสังเขป.

Z3238.น2 / ส64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544