วิชัย นาคหรั่ง.

สรุปย่อระเบียบว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 / วิชัย นาคหรั่ง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539. - 196 หน้า.


ความมั่นคงแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2490.ก26 / ว65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544