ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์.

เชิงอรรถวัฒนธรรม / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2539. - 159 หน้า : ภาพประกอบ.

9747120682 9749161238 (วิภาษา)


สังคมศาสตร์.

PL4209.ช75 / ก14 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544