รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องผลกระทบต่อแรงงานการนำเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ ในการผลิต : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมทอผ้า / คณะผู้วิจัย นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2539. - ix, 89, 10 หน้า : ภาพประกอบ


คนงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ผลกระทบของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- ไทย.
คนงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ผลกระทบของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- ไทย.
อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ไทย.

HD8039.ส72ท9 / ร65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544