กฤษณ์ ทองเลิศ, 2511-

สื่อมวลชน การเมือง และวัฒนธรรม / กฤษณ์ ทองเลิศ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2539. - 156 หน้า.

9747860589


สื่อมวลชน -- ไทย.
สื่อมวลชน -- แง่การเมือง -- ไทย.
สื่อมวลชน -- แง่สังคม -- ไทย.

P92.ท9 / ก45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544