50 นิทานไทย / เรียบเรียง ธนากิต. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2539. - 408 หน้า : ภาพประกอบ.

9748263266


นิทาน -- ไทย.

GR312 / .ก15

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544