สุทธิมา ชำนาญเวช.

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / สุทธิมา ชำนาญเวช. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2539. - 463 หน้า : ภาพประกอบ.

9741100663


การจัดการอุตสาหกรรม -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
การจัดการอุตสาหกรรม.

HD30.25 / .ส73 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544