สมุนไพรเอดส์ : คู่มือสมุนไพรรักษาโรคแทรกซ้อนผู้ติดเชื้อเอดส์ / จัดทำโดย โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการฯ, 2540. - 12, 140 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9748984354


กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษา.
เครื่องยาจากพืช.

QV766 / .ส478

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544