พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 ; และ, ระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณกสิกร ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539. - 111 หน้า.


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา--กฎและระเบียบปฏิบัติ.

KPT2460 / .ท94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544