นราทิพย์ ชุติวงศ์.

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค / นราทิพย์ ชุติวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุง). - [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. - 528 หน้า : ภาพประกอบ. - ตำรา / โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 17 . - โครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์) ; เล่มที่ 17. .

9746341446 9741305648 (2548)


เศรษฐศาสตร์จุลภาค.

HB180 / .น415 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544